Husorden

Vedtaget på generalforsamling 2017

Husordenen er et tillæg til andelsboligforeningen vedtægter. Husordenen opstiller de generelle retningslinjer, som  foreningens medlemmer er blevet enige om at følge.

Affald
♦ Affald skal sorteres og pakkes efter kommunens anvisninger.
♦ Bestyrelsen sørger for at videreformidle information fra kommune og renovationsselskab – samt indgå nødvendige aftaler.

Parkering
♦ Hver husstand har én nummereret bås til rådighed, hvorpå det ikke er tilladt for andre at parkere. Såfremt andelshavere har brug for yderligere parkeringsplads,
skal man benytte de frie ikke nummererede pladser.
♦ Når en andelshaver fraflytter, har de øvrige andelshavere mulighed for at bytte sig til den ledige plads. Det er kun muligt at bytte seniorboliger indbyrdes og
familieboliger indbyrdes. Ny andelshaver vil få tildelt den plads som bliver ledig efter eventuel bytning.
♦ Parkeringspladserne er forbeholdt biler. Trailere henvises til legepladsområdet.
Campletter og campingvogne må ikke hensættes på parkeringspladsen.

Fællesarealer
♦ Fællesarealerne er beregnet til brug for foreningens medlemmer. Udefra kommende, der ikke er gæster til andelshavere bør pænt bedes om ikke at benytte
vores områder. Både af hensyn til foreningens ansvarsforsikring – men ligeså meget for ikke at slide på vores ejendom.
♦ Det er i alles interesse at fællesarealerne holdes i ren og pæn stand. Det er derfor også den enkeltes ansvar at rydde op efter sig – og efterlade arealerne i samme
stand, som man ønsker at finde dem igen.

Gangarealer / flisearealer
♦ Bil- og knallertkørsel er strengt forbudt på alle flisearealer. Forbuddet skyldes dels beskyttelse af flisebelægningen – men også sikkerhed for de mange børn, som bor
og færdes på vores arealer. Hvis gæster til en andelshaver ikke overholder forbuddet, er det  andelshaverens ansvar at bede sin gæst fjerne køretøjet.
♦ Bestyrelsen kan give tidsbestemt dispensation til at køre med bil på flisearealerne i forbindelse med ind/udflytning, i forbindelse med arbejdsdage og ved
håndværkerarbejde på vores fællesarealer. Dispensationen gives kun til biler med totalvægt indtil 3500 kg.
♦ Det er tilladt at trille roligt af sted på sin cykel til og fra sin bolig

Facader og Vinduer
♦ Det er ikke tilladt at opsætte nogen ting på de hvide facader, da dette kan give vandskader og andre skader på facaderne.
♦ Den hvide facade må kun males efter aftale med bestyrelsen og der skal anvendes en godkendt facademaling, der ligeledes skal godkendes af bestyrelsen. Da vi
ønsker en ensartet fremtoning, må familieboligerne kun males i hele blokke (A, B, C, D), mens seniorboligerne gerne må males enkeltvis, da disse har en naturlig
adskillelse.
♦ Træværket skal holdes i den oprindelige farve og skal vedligeholdes med Dyrups – Gori 2 in 1 – Pine 604 – Transparent eller et produkt af tilsvarende karakter.
♦ Vinduesrammer og døre skal holdes i den oprindelige farve og skal vedligeholdes med udendørs vinduesmaling i farven RAL 7015 – Skifergrå

Hæk og Hegn
♦ Hæk der vender mod fællesarealer skal være bøgehæk.
♦ Opstilling af hegn skal godkendes af bestyrelsen. Da der ønskes et ensartet udtryk, skal hegn som udgangspunkt opstilles indenfor hækken.
♦ Adskillelse mellem to andele kan aftales af andelshaverne indbyrdes.

Musik og støj
♦ Ved brug af musikudstyr, fjernsyn, musikinstrumenter eller lignende skal man tage hensyn til sine naboer.
Ved opsætning af højttalere skal man huske, at lyden forplanter sig gennem væggene til andre beboere.
♦ Støjende adfærd skal begrænses og helt undgås efter kl. 22.00, dog efter midnat fredage og lørdage.
♦ Særligt støjende maskiner, som boremaskiner, gulvslibere, rystepudsere og lignende må ikke anvendes uden for tidsrummet kl. 8 – 20 på hverdage, og
kl. 10 -16 på lørdage,
søndage og helligdage.

Husdyr
♦ Der må gerne holdes almindelige husdyr i foreningen. Ejeren er pligtig til at erstatte den skade husdyret evt. må forvolde på foreningens arealer.
♦ Hunde skal holdes i snor på foreningens område og må ikke overlades til personer, der ikke har den fornødne kontrol over dyret.
♦ Et husdyr må på ingen måde genere andelsforeningens medlemmer med vedvarende larm og lugt.
♦ Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område skal fjernes omgående af dyrets ledsager.

Parabol
♦ Foreningen kan ikke forbyde paraboler grundet EU-traktat af 27.6.2001, artikel 211, derfor skal bestyrelsen anvise, hvor parabolen må placeres. Andelshaver skal
derfor kontakte bestyrelsen for en godkendelse af placering før opsættelse af parabol.
♦ Generelt gælder, at paraboler skal opsættes, så de er til mindst mulig synlighed for andre andelshavere. Paraboler skal derfor opsættes længst nede ved jorden.
Paraboler må ikke opsættes på facader af nogen art. Paraboler må heller ikke opsættes på taget på selve huset eller taget på skuret
♦ Hvis en andelshaver vælger at opsætte en parabol, vil andelshaver blive opkrævet et depositum på 5000 kr. til brug for reetablering og udbedring efter den nedtages igen.

Fuglefodring
♦ Det er forbudt at fodre fugle i hele foreningen, da der er erfaring for, at det lokker skadedyr til.

Hjemmeside
♦ Foreningen har en hjemmeside www.abcnp.dk, hvor andelshaverne kan finde mødereferater samt diverse informationer fra bestyrelsen.